Reklamační řád

8.9.2022

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád upravuje podmínky a rozsah záruky poskytované PREMO s.r.o., (IČ:26251531), jakožto prodávajícího na zboží dodané kupujícímu na základě Rámcové kupní smlouvy nebo jednotlivých kupních smluv (objednávek), jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené u společnosti PREMO s.r.o.. Reklamační řád je platný, pokud v písemné dohodě není dohodnuto jinak a je zpracován dle Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb.

2. Podmínky k uplatnění reklamace
Reklamovat lze závady na zboží či chybnou dodávku zboží. K reklamovanému zboží musí být přiložen popis závady a kontaktní osoba, s kterou lze případně projednat podrobnosti. Ke zboží, které má uvedeno sériové číslo, zakoupenému u společnosti PREMO s.r.o. je vždy přiložen záruční list se sériovým číslem výrobku a vyznačenou záruční dobou v měsících. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu, popř. daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

3. Záruční podmínky
a. Doba záruky začíná dnem vystavení dodacího a záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

b. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není dále určeno jinak. Na vybrané zboží a na vybrané součásti (příslušenství) je z důvodu kratší objektivní životnosti poskytována záruční doba kratší. Prodejce se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem (viz bod 5).

c. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

d. Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být (pokud je to možno) v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů (včetně záručních listů dodávaných výrobcem/distributorem), kabelů, disket a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu, přesný popis závady, popř. ukázkový výtisk potvrzující závadu spotřebního materiálu. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout.

e. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.

f. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě ( tyto škody je nutno zaznamenat do přepravního listu a řešit s dopravcem ),
  • porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
  • bylo-li zboží používáno v podmínkách, které neodpovídá svými parametry běžnému kancelářskému prostředí,
  • bylo-li v zařízení použito neoriginálních spotřebních materiálů dodaných jinými prodejci,
  • zboží nebylo pořízeno u společnosti PREMO s.r.o.,
  • zboží bylo poškozeno živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (u speciálního zboží může být dokumentace pouze v anglickém jazyce),


g. Společnost PREMO s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží dodáním náhradního zboží se stejnými nebo srovnatelnými parametry. Společnost však s ohledem na technický vývoj a aktuální parametry zboží dodaného výrobcem neručí za to, že náhradní zboží bude identické se zbožím nahrazovaným.

h. Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.

i. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem mající stochastický charakter; prodávající neodpovídá za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software je povinností kupujícího si zálohovat data. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat nenese společnost PREMO s.r.o. odpovědnost.

j. Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní záznamová media) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklé ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

k. Pozáruční opravy provádí společnost za úplatu jako službu.

4. Postup reklamace
Reklamace je nutno oznámit ihned po zjištění závady. Popis závady je nutno dodat v písemné podobě. Zboží je nutno zaslat zpět prodávajícímu. Reklamace je vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Pokud nelze reklamaci vyřídit do 30-ti dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu ve formě dobropisu. Dobropis se vystavuje v ceně a DPH, za kterou bylo reklamované zboží dodáno. Jedná-li se o neodkladnou reklamaci (zboží nutné pro výrobu, apod.) je náhrada za reklamované zboží dodána ihned, ještě před tím než je reklamace odeslána prodávajícímu.

5. Speciální podmínky pro vybrané komodity
Reklamace zařízení HP, EPSON, CANON, OKI
Na zařízení se vztahuje záruka 24 měsíců. Zboží je nutno zasílat v originálním obalu.

Reklamace spotřebního materiálu
Na inkoustové kazety je záruka 6 měsíců, která vyplývá ze specifikačnosti produktu. U inkoustu dochazí k jistému procesu stárnutí, a proto je záruka omezena jen na určitou dobu. Na tonerové kazety je záruka po dobu celé své životnosti (záruka je platná do prvního vypotřebování tonerové náplně).

Spotřební materiál FreeColor.
Záruka je 24 měsíců od data prodeje.

LCD displej
Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.
Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:
Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže) . V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

Monitory (všeobecně)
Pokud obrazovka monitoru je poškozena nadměrným a nesprávným používáním (na stínítku je viditelný "vypálený" obrazec od dlouhodobého zobrazení neměnícího se obrazu) nelze na tuto závadu uplatnit záruku Monitory musí být při reklamaci v kompletním stavu a v originálním obalu.

Pevné disky (všeobecně)
Jestliže odběratel uplatňuje záruční opravu, nesmí být u pevných disků porušena protiprachová izolační páska, sériové číslo ani čárový kód a zboží musí být dodáno v antistatickém a mechanicky odolném obalu (viz bod 2e Reklamačního řádu). Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána jako záruční!

Optické disky (všeobecně)
Jestliže odběratel uplatňuje záruční opravu, nesmí být u optických disků porušeno sériové číslo ani čárový kód a zboží musí být dodáno mechanicky neporušené. Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána jako záruční!

DVD a CD média
Na tyto produkty se vztahuje pouze záruka 12 měsíců. Reklamace může být uznána pouze při zjevných mechanických vadách na médiu (bubliny, rýhy,…). Média, na které bylo již zapisováno, ale nepodařilo se zápis dokončit se reklamace nevztahuje.

Doživotní záruka
Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím.