Bonusový systém

8.9.2022

Základní informace

Pro naše zákazníky jsme připravili věrnostní program BonuSystém. Pokud u nás zakoupíte jakékoliv zboží, automaticky se Vám přičítá příslušná bodová hodnota na vaše osobní bodové konto. Za své body si pak můžete vybrat dárek.

Důležité však je to, že ceny produktů díky zavedení tohoto systému neporostou. Zákazník tak nebude svůj dárek postupně „platit“ v navýšených cenách. Na tento projekt totiž byly uvolněny prostředky z některých jiných oblastí marketingu. Naši zákazníci tedy neuvidí podél cest billboardy s naší reklamou, zato ale budou mít možnost nasbírat si body na odměnu podle svých představ.

Protože jsme chtěli, aby byl celý systém co nejjednodušší, nevytvořili jsme jen úzký katalog dárků. Dárek si můžete vybrat z našeho sortimentu a body využít jako slevu. Hodnota 1 bodu je 1 Kč s DPH. Pro Vaše individuální potřeby pak nabízíme možnost výběru poukázek Sodexo.

PRAVIDLA Marketingové podpory prodeje PREMO

Cílem marketingového nástroje podpory prodeje je vybudování sítě stálých zákazníků.

Poskytování obratového naturálního bonusu je poskytnutím slevy na předchozí nákupy.

Kontaktní osoba odpovědná za marketing je: Křivová Tereza, tel. 572 433 877.

Podmínky:
• obratový naturální bonus je poskytnut stejné osobě jako podmiňované nákupy pro její obchodní účely
• obratový naturální bonus je poskytnut v podobě zboží shodného s podmiňovanými nákupy
• poskytnutí naturálního bonusu je pokryto úplatou za jednotlivé odběry zboží, jejichž nákupem bylo obdržení naturálního bonusu podmíněno

1. Marketingová podpora prodeje PREMO s.r.o. (dále jen BS)
1.1. BS je věrnostní program nabízený společností PREMO s.r.o. svým zákazníkům.
1.2. BS umožňuje členům zaregistrovaným v eShopu PREMO on-line získávat body, za něž lze čerpat a uhradit zboží podle aktuální nabídky uveřejněné na eShopu. Hodnota jednoho bodu je 1,- Kč včetně DPH.
1.3. Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého členství v BS.
1.4. Členství v BS zaniká buď ukončením tohoto systému nebo na písemnou žádost člena.
1.5. Bonusové body za nákup zboží jsou přičítány až po včasném zaplacení faktury.
1.6. Bonusové body nelze směnit za hotovost.
1.7. Výmaz bodů zákazníka probíhá tehdy, kdy od posledního uhrazení faktury uplyne doba delší než 1 rok a body nejsou v této době vybrány.
1.8. Akce není určena pro zaměstnance společnosti PREMO s.r.o.

2. Výběr a předání obratového naturálního bonusu
2.1. Člen může za získané body podle své volby získat a uhradit zboží či využít nabízených služeb podle aktuální nabídky.
2.2. Aktuální přehled zboží a služeb je uveřejněn pouze pro registrované členy a to na internetových stránkách eShopu PREMO on-line (http://shop.premocz.eu).
2.3. Výběr naturálního bonusu není možný, pokud má zákazník neuhrazené závazky po splatnosti.
2.4. Člen BS si může objednat zboží či služby podle aktuální nabídky přímo na internetových stránkách eShopu PREMO on-line nebo prostřednictvím objednávky odeslané e-mailem na adresu premo@premocz.eu. nebo hejmalikova@premocz.eu
2.5. Objednané zboží bude zasláno na adresu, kterou si člen BS zvolí a to do 30-ti dnů od objednání. Společnost PREMO s.r.o. si v nutných a ojedinělých případech vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty.
2.6. Členové BS jsou povinni chránit své heslo, prostřednictvím kterého se identifikují při objednávce zboží a služeb.
2.7. Člen BS je povinen objednané zboží převzít. Nepřevzetí zboží nebo nevyužití objednaných služeb nezakládá nárok na vrácení bodů ani peněz, objednané a nepřevzaté naturální bonusy propadají.
2.8. Člen BS při přebírání zboží obdrží přebírací protokol, v němž je uveden název společnosti, jméno objednatele, název vybraného naturálního bonusu a jeho bodová hodnota, a který musí opatřit svým podpisem, popř. razítkem a dnem (datum) převzetí. Tento předávací protokol je člen povinen vrátit společnosti PREMO s.r.o. prostřednictvím svého obchodního zástupce nebo poštou (PREMO s.r.o., Brněnská 474, 686 03 Staré Město).
2.9. Pokud člen BS tento předávací protokol nevrátí, může být z BS vyloučen.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Člen BS bere na vědomí, že smluvní vztah vztahující se ke koupi zboží či využití služby vždy vzniká mezi členem a subjektem, který zboží či službu členovi poskytne. Zboží a služby budou poskytovány jen do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních možností.
3.2. Body nelze přímo směnit za finanční hotovost.
3.3. Členové BS berou na vědomí, že čerpání bodů v rámci programu BS může mít v souladu s platnými právními předpisy pro členy daňové dopady.
3.4. Společnost PREMO s. r. o. má právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky a nabídku BS. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li stanoven termín pozdější.
3.5. Společnost PREMO s. r. o. má právo kdykoliv ukončit BS s účinností ode dne zveřejnění oznámení o ukončení, nebude-li v oznámení o ukončení stanoven termín pozdější. Po ukončení BS již členům nebudou připisovány body, avšak možnost čerpat body získané do dne ukončení programu trvá ještě po dobu 2 měsíců ode dne zveřejnění oznámení o ukončení BS, nebude-li v oznámení o ukončení stanovena lhůta delší. Po uplynutí této lhůty ztrácí člen právo na čerpání bodů bez jakékoli náhrady.
3.6. Vymáhání odměn soudní cestou není přípustné.
3.7. Tyto podmínky BS nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 11. 2008.