Obchodní podmínky

2.9.2022


1. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi těmito subjekty v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb prodávajícího kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů a norem právního řádu České republiky. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na WWW stránkách prodávajícího (www.premocz.eu). Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat a o novelizaci Obchodních podmínek informovat kupujícího. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.


2. Kupní smlouva

2.1. Uzavření kupní smlouvy
K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází na základě objednávky, která je návrhem kupní smlouvy a potvrzením této objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím a převzetí zboží kupujícím formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu nebo faktury. Specifikace postupu při nákupu zboží je uvedena v těchto podmínkách.

2.2. Prodávající
Prodávající je obchodní společnost PREMO s.r.o., se sídlem Brněnská 474, 686 03 Staré Město, IČ: 26251531, DIČ: CZ26251531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 40256.

2.3. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím může být i zadavatel veřejné zakázky.


3. Doklady

3.1. Dodací list
Prodávající vystaví k dodávce zboží dodací list v případě, pokud jej kupující vyžaduje, nebo jedná-li se o měsíční souhrnnou fakturaci. Dodací list zašle prodávající společně se zbožím kupujícímu. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží a sériové číslo, pokud je u dané položky evidováno.

3.2. Faktura – daňový doklad
Na zboží objednané kupujícím je vystavena faktura, která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné náležitosti, referenci na objednávku kupujícího a způsob dopravy. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží, popř. služeb.
Zasílání faktur:
• Faktura je zasílána kupujícím se zbožím – standardní režim.
• Faktura je zasílána kupujícímu se zbožím a její kopie je odeslána na jinou definovanou adresu – uživatelsky definovaný režim.
• Faktura není odeslána se zbožím, ale pouze na jinou definovanou adresu – uživatelsky definovaný režim.
Konkrétní volbu lze nastavit na webovém serveru prodávajícího nebo dohodnout s obchodním zástupcem prodávajícího.

3.3. Zálohová faktura
Na zboží objednané kupujícím u prodávajícího v režimu platba předem je vystavena zálohová faktura. Pokud v době objednávky není objednané zboží nebo jeho část skladem, je zálohová faktura na tuto část objednávky vystavena až po jeho přijetí prodávajícím. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

3.4. Opravný daňový doklad
Opravný daňový doklad se vystavuje kupujícímu v případě, že došlo k chybnému dodání zboží ze strany prodávajícího nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží.

3.5. AVZ formulář
AVZ formulář slouží k identifikaci vrácené zásilky nebo reklamace kupujícího na zboží, které bylo dodáno prodávajícím.


4. Informace

4.1. Webový server prodávajícího
Informační systém prodávajícího (shop.horn.eu) poskytuje na svých stránkách především:
• menu INFORMACE – základní informace o prodávajícím, politika jakosti, obchodní a reklamační podmínky
• menu KONTAKTY – kontaktní informace společnosti a telefonní seznam
• menu BONUSOVÝ SYSTEM – pravidla věrnostního programu
• menu PROMO AKCE – promo akce a obchodní aktuality
• menu PRODUKTY – nabízené zboží, vyhledávání
• menu DOKUMENTY – přehled objednávek, dodávek, faktur, plateb a reklamací kupujícího
• menu VAŠE FIRMA – základní informace, dodací adresy, kontaktní osoby, statistiku obratů
• menu KOŠÍK – aktuální stav košíku pro objednání a možnost objednání zboží
Při používání e-shopu kupující používá přihlašovací údaje: login a své osobní heslo.
Odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů nese kupující.

4.2. Telefonické informace
Všechny informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je možno získat prostřednictvím obchodního oddělení nebo obchodního zástupce. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.

4.3. Kontaktní adresa a telefon prodávajícího
Kanceláře a sklad (provozovna):
• Brněnská 474, 686 03 Staré Město
• tel. 572 433 860

4.4. Pracovní doba prodávajícího
Kancelář i sklad
PO-ČT 8:00 – 15:00
PÁ 8:00 – 12:00
Polední přestávka 11:30 - 12:00


5. Postup při nákupu zboží

5.1. Objednávka
5.1.1. Objednávka
Zboží lze objednat:
• prostřednictvím www stránek prodávajícího (www.premocz.eu)
• telefonicky na čísle 572 433 860
• e-mailem na e-mailovou adresu premo@premocz.eu
• poštou na adresu prodávajícího
• osobním odběrem
5.1.2. Náležitosti objednávky
Objednávka musí obsahovat alespoň následující základní informace (údaje):
• u spotřebitele jméno, příjmení a adresu
• u podnikatele firmu (popř. obchodní jméno), sídlo (popř. místo podnikání), IČO, DIČ
• kontaktní osobu kupujícího, pokud se liší od kupujícího
• způsob dodání a dodací adresu
• objednané zboží s kódy zboží a počtem kusů.
V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré výše uvedené informace, aby se zamezilo nedorozuměním při plnění objednávky.
5.1.3. Rozsáhlejší poptávka
V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky kupujícího.
5.1.4. Cena za dopravu
V případě, že objednávka nepřesáhne svou hodnotou 1.000,- Kč bez DPH, účtuje prodávající částku 55 Kč bez DPH za dopravu zboží kupujícímu.
5.1.5. Zpracování objednávky
Objednávky uložené do objednávkového systému prodávajícího do 15:00 hod. jsou zpracovány tentýž den. Objednávky přijaté později se zpracovávají následující pracovní den.
5.1.6. Zrušení objednávky
V případě, že kupující je nucen zrušit objednávku u prodávajícího, telefonicky, poštou nebo e-mailem bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uzavřením kupní smlouvy. Tímto není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Dodání zboží
5.2.1. Dodávka prostřednictvím přepravní společnosti
Doprava standard - Zboží je dodáno dopravcem nejpozději do 18:00 hod. druhého pracovního dne po expedici ze skladu prodávajícího na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doprava zboží při objednávce nad 1.000,- Kč bez DPH je hrazena prodávajícím.
Doprava dodavatelem – Zboží je dodáno obchodním zástupcem dle dohody kupujícího s příslušným obchodním zástupcem. Doprava zboží je hrazena prodávajícím.
Dodávka na dobírku - Kupující, kterému nebyl poskytnut kredit limit nebo který nemá dostatek volného kredit limitu pro odběr zboží, může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí v případě dodávky – tzv. na dobírku. Maximální hodnota takto hrazené dodávky je omezena na 50.000 Kč s DPH
5.2.2. Převzetí dodávky
Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky. Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kupující kontroluje věcný stav dodávky vůči položkám na faktuře nebo na dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek.
Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kupující kontroluje věcný stav dodávky vůči položkám na faktuře nebo na dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska prodávajícího na obalu, je tuto skutečnost kupující povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek.
Kupující je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek.
5.2.3. Rozdělení do dílčích dodávek
Zboží může být doručeno kupujícímu rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první dílčí dodávky, budou dopraveny způsobem Doprava standard.
5.2.4. Pozastavení dodávek
Dodávky zboží pro kupujícího mohou být prodávajícím pozastaveny v těchto případech:
Dočasný kredit – případ, kdy kupující nemá dostatek disponibilního kredit limitu nebo je jeho disponibilní část blokována objednávkami připravenými k expedici. V případě kredit limitu neztrácí kupující pořadí na žádnou ze svých objednávek. Zboží, které je v tu chvíli dostupné na skladě prodávajícího, je rezervováno pro kupujícího po dobu 5 pracovních dnů. Pokud není tento stav vyřešen v této lhůtě, je zboží uvolněno pro ostatní kupující.
Možnosti řešení jsou tato: zvýšení kredit limitu, dodání zboží na dobírku nebo úhrada starších faktur před lhůtou splatnosti.
Stop stav – případ, kdy kupující má alespoň jednu fakturu po splatnosti déle než 14 dnů. V tomto případě dochází ke ztrátě pořadí u všech otevřených objednávek. Není umožněn odběr zboží a další odběry jsou povoleny až po uhrazení všech faktur po splatnosti. Informace o stavu účtu jsou uvedeny na WWW stránkách prodávajícího a to v sekci Obchod – Faktury a platby. Dále v sekci Vaše firma – Základní informace je stop stav označen jako status „obchod pozastaven“.
Prodávající není v uvedených případech odpovědný za škodu nebo problémy způsobené pozastavením dodávek kupujícímu.

5.3. Vrácení poškozené nebo neúplné dodávky
Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, je kupující oprávněn nejpozději do 5 pracovních dnů od data dodání zboží, kdy bylo zboží kupujícímu dodáno, vrátit zboží na vlastní náklady zpět do skladu prodávajícího. Zboží vrací kupující úplné, včetně AZV formuláře a další dokumentace, nepoškozené, čisté, a to ve stavu, v jakém zboží převzal, pokud možno v originálním obalu. Na vrácené zboží prodávající vystaví do 5 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno v uvedené lhůtě, nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží. Tímto není dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy.


6. Postup při nákupu zboží

6.1. Zaplacení kupní ceny
Zaplacením kupní ceny se zpravidla rozumí připsání platby kupujícího na účet prodávajícího. Standardní splatnost vystavených faktur je 14 kalendářních dní. Na žádost kupujícího může prodávající splatnost prodloužit s přihlédnutím k bonitě kupujícího, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu.

6.2. Platba předem a rezervace zboží
Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové faktury. Na zboží je vystavena zálohová faktura, která je kupujícímu zaslána e-mailem nejpozději do druhého pracovního dne po obdržení objednávky. Zboží je objednáno a rezervováno pro kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží připraveno k dodání. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději sedmý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

6.3. Platba v hotovosti při osobním odběru
Při osobním odběru zboží ve skladě prodávajícího je možné úhradu provést v hotovosti. Kupující obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad.

6.4. Platba v hotovosti přepravci (dobírka)
Zboží, které je objednáno na dobírku, je kupující povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení.

6.5. Platba při přidělení kredit limitu
V případě, že kupující má u prodávajícího přidělen kredit limit, je mu při expedici zboží vystavena faktura se splatností, která mu podle kredit limitu přísluší.
Kredit limit stanovuje prodávající na základě posouzení bonity kupujícího. Kredit limit lze poskytnout pouze kupujícímu, který má uzavřenu platnou rámcovou nebo kupní smlouvu. Kredit limit určuje maximální objem nesplacených závazků kupujícího u prodávajícího.
Volná část kredit limitu je hodnota kredit limitu ponížená o veškerá čerpání. Volná část kredit limitu může být prodávajícím blokována ve výši učiněných objednávek na dodávky zboží, které jsou již připravovány k expedici nebo které mohou být expedovány, ale na základě specifikace požadavku kupujícího je jejich expedice odložena.

6.6. Úhrada opravného daňového dokladu
Úhrada opravného daňového dokladu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými fakturami. Návrh zápočtu podává prodávající nebo kupující. Úhrada dobropisu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti (i prostřednictvím e-mailu) kupujícího na finanční oddělení prodávajícího. Úhrada dobropisu však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

6.7. Prodlení s úhradou závazku prodávajícímu
V případě úhrady faktury kupujícím po datu její splatnosti je prodávající oprávněn k vyúčtování úroku z prodlení.


7. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

7.1. Definice kupujícího spotřebitele
Kupující spotřebitel je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo osoba, která nejedná v zastoupení podnikatele.

7.2. Lhůta pro odstoupení
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Výjimky, kdy spotřebitel v uvedené lhůtě nemůže odstoupit od smlouvy, jsou uvedeny v platném znění Občanského zákoníku.

7.3. Způsob odstoupení
Spotřebitel odstupuje od smlouvy písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího a prodávající potvrzuje spotřebiteli doručení odstoupení bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a potvrzení doručení odstoupení prodávajícím, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží vrací spotřebitel prodávajícímu úplné, včetně dokumentace, nepoškozené, čisté, a to ve stavu, v jakém zboží převzal, pokud možno v originálním obalu.


8. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující – fyzická osoba souhlasí se zpracováním těchto údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Kupující souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující uvádí prodávajícímu své osobní údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu ho informuje o jejich změně. Osobní údaje kupujícího budou prodávajícím uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a platných právních norem. V případě, že si kupující nebude přát být nadále registrován v databázi prodávajícího, může prodávajícího požádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů.


9. Záruční podmínky
Záruky na zboží a reklamace zboží u prodávajícího se řídí platným reklamačním řádem společnosti